Kullanıcı Sözleşmesi

BAYİ SÖZLEŞMESİ VE PROSEDÜRLER


MADDE 1 – GİRİŞ İşbu Sözleşme ve Prosedürler, BAYİ (BAYİ)/Kullanıcı Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, Şartlar ve Esaslar, Gizlilik Politikası ve Şirket Ücret Planı; BAYİ/Kullanıcı ve Heristedigin (işbu belgede “Şirket” olarak anılmıştır) arasında mutabık kalınan bütün hususları kapsayan Sözleşmeyi (buradan itibaren “Sözleşme” olarak anılmıştır) oluşturmaktadır. Kanunlar ve iş ortamı belirli dönemlerde değiştiği için Şirket kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir anda Şirket ilke ve kurallarında değişiklik, tadilat, ilave veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşme veya bunlarda yapılan herhangi bir değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltme www.heristedigin.com adresindeki sitede ve BAYİlerin de kendi kişisel sayfalarında yayınlanacaktır ve ayrıca BAYİ nin Başvuruda belirtmiş olduğu e-posta adresine de gönderilecektir. Söz konusu değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltmelerin birçok farklı iletişim kanalından BAYİYe bildiriliyor olması nedeniyle hiçbir BAYİ; söz konusu değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle sorumluluktan kaçınamayacaktır. Aksi belirtilmedikçe, yapılan değişiklikler Şirketin internet sitesinde yayınlanmaları üzerine yürürlüğe girecektir. Her BAYİ Şirketle yaptığı Sözleşmeyi oluşturan belgelerin geçerli en son halini düzenli aralıklarla gözden geçirmekten ve faaliyetini bu belgeler çerçevesinde yürütmekten sorumludur.

 

 

 

MADDE 2 – BAYİ(BAYİ)OLMAK

 

 

 

2.1 Bir Özel veya Tüzel Kişi online kayıt işlemini tamamladıktan sonra BAYİ olabilir. Şirket kaydı ve/veya BAYİ başvurusunu kabul edip etmeme hakkını saklı tutar. BAYİ Sözleşmesi ödemenin yapılması ve başvuru sahipleri hakkındaki bilgilerin Şirketin veri tabanına girilmesi üzerine yürürlüğe girer. BAYİ başvurusunun kabul edilmesi üzerine, ilgili kişi, belirlenmiş olan ülkede BAYİ faaliyetinde bulunma ve satış yapma yetkisi kazanır. BAYİ başka bir üye ülkeye taşındığı takdirde o ülkede ikamet ettiğini gösteren kanıtı Şirket’e sunmak suretiyle ülke değiştirme talebinde bulunabilir. Bu talebin koşullarını belirlemek Şirketin insiyatifindedir.

 

 

 

2.2 BAYİ olmak için: 2.2.1 Gerçek bir kişi iseniz ikamet ettiğiniz yargı çevresinde kanunen reşit olmanız (bu en az 18 (on sekiz) yaştır) gerekmektedir;

 

 

 

2.2.2 Tüzel bir kişi iseniz, bulunduğunuz yargı çevresinde kanunen tescil edilmiş olmanız ve itibarınızın yerinde olması gerekmektedir;

 

 

 

2.2.3 Kanunlar buna müsaade ediyorsa, kişinin, Şirketin isteyebileceği biçimde düzenlenmiş bir kimlik belgesinin Şirketin isteyeceği yöntemle ibraz etmesi zorunludur;

 

 

 

2.2.4 Kişinin, BAYİ Başvurusunu doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurması zorunludur;

 

 

 

2.2.5 Sözleşme hükümlerine uygun olarak Şirket ürünlerini satma veya kullanma hakkına sahip olmanız karşılığında giriş aidatı, başlangıç paketi, yenileme ücreti, aidat ve paket ücreti gibi herhangi bir isim altında bedel ödeme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

 

 

 

2.2.6 BAYİ ; ürün siparişi vermenin veya Komisyon/Prim ödemesi almanın işbu Sözleşmenin kendisi tarafından okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş olduğuna dair teyit sayılacağını kabul etmektedir.

 

 

 

MADDE 3: BAYİ BAŞVURUSU VE KISITLAMALAR:

 

 

 

3.1 BAYİ başvurusu, Şirketin internet sitesinden sponsor belirleyerek gerçekleştirilir. Herhangi bir bakımdan eksik, yanlış olan ya da yanlış ülkede yapılan BAYİ başvurusu geçersiz sayılabilir.

 

 

 

3.2 Şirketin talebi üzerine BAYİ, BAYİ başvurusuna konu olan ülkede ikamet ettiğini, yaşını ve kanunen faaliyette bulunma ehliyetine sahip olduğunu kanıtlayan belgeleri ibraz etmek zorundadır.

 

 

 

3.3 Eksiksiz bir başvurunun sunulması üzerine, BAYİ bir ‘BAYİ numarası’ tahsis edilecektir. Vergi ile ilgili amaçlar dolayısıyla, Sosyal Sigorta Sicil ve Şirket Vergi Kimlik Numaralarının veya yerel hükümet kayıtlarındaki diğer kimlik numaralarının (ikamet edilen ülkeye bağlı olarak) Şirkete bildirilmesi zorunludur. Bütün komisyon/primler, BAYİ başvurusunda ismi geçen ilk başvuru sahibinin Banka hesabına ödenecektir.

 

 

 

3.4 BAYİ, Şirketin BAYİ Başvurusunun kendisine verdiği herhangi bir hakkı hiçbir kişiye aktaramaz, devredemez veya diğer şekillerde temlik edemez. BAYİ sorumluluklarını devredebilir ancak işbu Sözleşmeye ve ilgili bölgedeki ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamaktan nihai olarak kendisi sorumludur.

 

 

 

3.5 BAYİ, BAYİ başvurusunun doğruluğunu etkileyen herhangi bir değişikliği Şirkete bildirmek zorundadır.

 

 

 

3.6 heristedigin.com network marketing sistemde BAYİ ler başka doğrudan satış firmalarına üye olabilir ürün kullanabilirler, heristedigin.com sistem tarafından Black Pearl seviyesine gelmiş liderlik ve havuz primlerine hak kazanan Bayi ler seviyeleri onaylandığı tarihten itibaren herhangi bir farklı doğrudan satış firmasında ya da üyelik sistemi ile çalışan ve kazanç getirisi olan organizasyonlarda aynı anda temsilci, bağımsız distribütör, serbest girişimci adı altında veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir faaliyet içinde olamaz. Şirket bunu tespit ettiği tarihte bu ikinci doğrudan satış firması ya da organizasyon firmasındaki temsilciliğini ve faaliyetlerini 7 iş günü içinde sonlandırmasını söz konusu BAYİ’ den yazılı ve sözlü olarak isteyecektir. Şayet BAYİ ikinci faaliyette olduğu doğrudan satış firması ya da organizasyon firmasından ilişkisini kestiğini kanıtlayan belge veya evrakları şirkete bildirmez ise söz konusu BAYİ’ nin BAYİ liği ; Şirket tarafından yapılacak tek taraflı bildirim ile askıya alınacak ve şirket gerekli gördüğü taktirde fesih edilecektir.

 

 

 

3.7 Bir BAYİ, Şirketin yazılı onayını almadan, aynı anda birden (1) fazla intifa hakkına sahip olamaz veya birden (1) fazla BAYİ iştirak edemez. Şirket tarafından aksi onaylanmadıkça bir BAYİ, farklı bir sponsorluk alanında sonradan kurulan bir BAYİ üyeliği’ nde mülkiyet payına, BAYİliğin işletilmesinde veya yönetiminde kontrol yetkisine sahip olmayacaktır veya böyle bir BAYİ’ den doğrudan herhangi bir menfaat elde etmeyecektir.

 

 

 

3.8 Çok ortaklı şirketlerde şirket ortaklarından sadece 1 tanesi üyelik hakkına sahiptir . Şirketler BAYİ başvuru formunda ticaret ünvanını eksiksiz olarak belirtmelidirler. BAYİ olduktan sonra 7(yedi) gün içerisinde bulunduğu ülkede geçerli olan Şirket resmi evraklarını Şirketin merkez ofisine göndermek zorundadır. Şirket evrakları 7 (yedi) gün içerisinde gönderilmediği takdirde BAYİlik ünvanı gerçek kişinin ismi ile değiştirilir. BAYİ olan şirketin bulunduğu ülkedeki kanunlar nezdinde kapanması durumunda BAYİ lik formda yazan şirket ortağı üzerine geçer.

 

 

 

3.9 Bir Şirketin BAYİ başvurusunda ismi geçmesi gereken herhangi bir kişi zaten BAYİ ise, bu Şirket adına söz konusu kişiden bağımsız ayrı bir BAYİ lik kaydı açılamaz.

 

 

 

3.10 Şirkete kayıtlı BAYİ eşleri ORTAK LİSANSA SAHİPTİRLER sponsor hatlarından ayrı olarak başka bir BAYİ hattından kayıt olamazlar. Bu durum tespit edildiği zaman ,Şirket söz konusu yeni kaydedilen BAYİ’ nin tüm alt ekibi ile birlikte asıl sponsorunun altına kayıt altına alma,BAYİliği’ ni dondurma, fesih etme hakkını saklı tutar.

 

 

 

3.11 Şirket tarafından aksi yazılı olarak onaylanmadıkça, bir BAYİ’ nin önceden mevcut ve farklı bir sponsora bağlı olan bir BAYİlik’ te pay satın alması veya birleşmesi yasaktır. BAYİ bir aile üyesinin veya akrabası olmayan bir kişinin adına kurulmuş bir BAYİ ’ te mülkiyet payına sahip olamaz veya böyle bir pay satın alamaz.

 

 

 

3.12 BAYİ başka bir BAYİ’ yi farklı bir sponsora geçmesi için teşvik edemez, ayartamaz veya bu amaçla ona başka şekillerde yardım edemez.

 

 

 

3.13 BAYİ devri 1(bir) kereye mahsus olmak üzere Şirketin Organizasyonu yönetebileceğine kanaat getirdiği sadece 1.derece akrabalarından birine devredilebilir, aksi halde herhangi bir sebeple devredebilmesi mümkün değildir.

 

 

 

3.14 BAYİ ’ nin ölümü halinde,BAYİ lisansı BAYİ EVLİ ise lisans ortağı eşine değilse mahkemece belirlenmiş yasal mirasçılarından birine talep edilmesi durumunda devredilebilir.Yasal mirasçılar 18 yaşın altında ise şirket mirasçıların hakkını saklı tutar. BAYİ ’ nin mirasçısı, yapılması istenen değişikliğin kanıtları olarak BAYİ ’ nin ölüm ilmühaberinin ve onaylatılmış vasiyetnamenin birer kopyasını Şirkete sunmak zorundadır. BAYİ olan Şirket’ in tasfiyeye girmesi halinde o Şirketin BAYİliği Şirketin tek gerçek kişisi üzerinden devam eder.

 

 

 

3.15 Her BAYİ kendi nam ve hesabına iş yapar. Hiçbir BAYİ Şirketin herhangi bir çalışanı, ortağı veya yasal temsilcisi değildir ve bu sıfatlardan doğacak herhangi bir hakkı veya alacağı Şirkete karşı ileri süremez. BAYİ, faaliyetlerinden doğan tüm vergi ve diğer yükümlülüklerinin karşılanmasından kendisi sorumludur.

 

 

 

3.16 BAYİ’ nin, bir kişinin bilgisi ve/veya rızası olmaksızın o kişiyi BAYİ olarak kaydetmesi yasaktır.

 

 

 

3.17 Şirketin kanunlar veya işbu Sözleşme dolayısıyla sahip olabileceği diğer haklar saklı kalmak üzere, bir BAYİ:

 

 

 

3.17.1 Şirketin istediği veya ihtiyaç duyduğu belgeleri vermez ise; ya da

 

 

 

3.17.2 Şirkete asılsız veya yanlış bilgiler verirse veya asılsız veya yanlış bilgileri düzeltmez ise; ya da, 3.17.3 İşbu BAYİ Sözleşmesi ve Prosedürlerin herhangi bir hükmünü ihlal ederse, Şirket BAYİ başvurusunu reddedebilir, başvurunun baştan geçersiz olduğunu açıklayabilir veya aktif bir BAYİ dahi olsa BAYİ lik feshini başlatabilir.

 

 

 

3.18 Bir BAYİ, işbu Sözleşmenin süresi boyunca, işbu Sözleşmede açıkça izin verilmedikçe veya Şirketin yazılı iznini önceden aldığı durumlar haricinde, doğrudan veya dolaylı olarak:

 

 

 

3.18.1 Herhangi bir BAYİye; başka bir doğrudan satış veya ağ üzerinden pazarlama şirketinin planına katılması veya başka bir doğrudan satış veya ağ üzerinden pazarlama faaliyeti kapsamında ürün satması veya bu faaliyette yer alması için çağrı yapmayacak veya çağrı yapma girişiminde bulunmayacaktır;

 

 

 

3.18.2 Bir Şirket çalışanını ve BAYİ Şirketteki işinden ayrılmaya veya Şirketle olan ilişkisini bitirmeye teşvik etmeyecek veya teşvik etme girişiminde bulunmayacaktır;

 

 

 

3.18.3 Bir Şirket çalışanını veya Bayi diğer doğrudan satış veya ağ üzerinden pazarlama şirketlerinde çalışmak üzere tutmayacak veya işe almayacaktır;

 

 

 

3.18.4 Şirketin BAYİ si olan ya da Şirketle başka bir Sözleşme yapmış olan herhangi bir kişiyi farklı bir sponsorluğun idaresi altında işe almak veya tutmak niyetiyle, bu kişiyi Şirketle yaptığı yazılı bir Sözleşme’ yi feshetmeye veya Şirketle olan ilişkisini sonlandırmaya ya da Şirketin bir BAYİ si olarak daha az aktif olmaya teşvik etmeyecek veya teşvik etme girişiminde bulunmayacaktır.

 

 

 

3.19 BAYİlerin Şirkete herhangi bir yanlış ya da eksik bilgi vermesi kesinlikle yasaktır. BAYİ ler şirkete üyelik bilgilerinin doğruluğunu etkileyecek her türlü değişikliği bildirmek zorundadır. Şirket bir BAYİ.nin yanlış ya da eksik bilgi verdiğini tespit ettiğinde, söz konusu BAYİ nin üyeliğini feshetme hakkını saklı tutar.

 

 

 

3.20 Uygunsuz BAYİ kaydı girildiğinin tespit edilmesi durumunda kaydı gerçekleştiren kişinin BAYİ derhal feshedilecek ve fesih halinde uygunsuz şekilde kayıt edilen BAYİ asıl sponsorlarının hattına transfer edilecektir.

 

 

 

MADDE 4: SPONSORLUK

 

 

 

4.1 BAYİ , muhtemel adaylara Şirket’ te iş imkânı sunarken, bu imkânı bütünüyle ve atlama, çarpıtma yapmaksızın veya yalan beyanda bulunmaksızın sunma mecburiyetindedir.BAYİ’ nin Şirketle bağlantılı ilave bir teklif yapması, beyanda bulunması veya sözleşme yapması yasaktır ve BAYİ liğin feshiyle sonuçlanabilir.

 

 

 

4.2 Bazen, bir veya daha çok kişi aynı muhtemel adayla irtibat kurabilir, bu sponsorluk hakları konusunda bir anlaşmazlıkla sonuçlanabilir. Yeni bir BAYİ kendi sponsorunu seçme hakkına sahiptir. Şirket bu anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmayacaktır ve BAYİ ’ nin ödemesini yaptığı ilk başvurusundaki ismi sponsor olarak tanıyacaktır.

 

 

 

4.3 Bir BAYİ yeni BAYİler’ in sponsorluğunu yapmak ve onları kendi organizasyonuna yerleştirmek suretiyle bir satış ağı kurar. Herhangi bir BAYİ ’ nin sponsoru BAYİ’ yi kendi organizasyonuna yerleştirmekten sorumludur. Yeni BAYİ , sponsoru tarafından yerleştirilmesinden sonra, organizasyon içindeki başka bir yere aktarılamaz.

 

 

 

4.4 Bir BAYİ Şirketin işbu prosedüre uymadığına dair yalan beyanda bulunduğu takdirde Şirket kendi takdirine bağlı olarak, yalan beyanı nedeniyle BAYİlik feshini başlatabilir.

 

 

 

4.5 BAYİ yerleştirmede bir hata yapması halinde, sponsor yeni BAYİ’ nin yerleştirilmesini takip eden 3(üç) gün içerisinde şirketle bağlantı kuracaktır ve gerekli istenen belgelerin asıllarını şirket merkezine ulaştırmakla sorumludur. Şirket talebi kabul edip etmeme hakkını saklı tutar. Şirket düzeltme ve hatayı düzeltmek için harcadığı süre nedeniyle bir BAYİ’ den herhangi bir komisyonu veya primi geri isteme veya hak edişi yapılmış ancak henüz ödemesi yapılmamış primleri iptal etme hakkına da sahiptir.

 

 

 

4.6 Şirket sponsorların değiştirilmesine izin vermemektedir. Sponsor BAYİ etkinliğine son verdiği takdirde o sponsorluğun devredilmesi veya birikimli olarak üst seviyedeki sponsora aktarılması şirketin takdirine bağlıdır.

 

 

 

MADDE 5: BAYİ İLİŞKİN GİZLİ BİLGİLER

 

 

 

5.1 BAYİ Listeleri. :Şirketin veri tabanında yer alan tüm BAYİler, organizasyon listeleri, isimleri, adresleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları (buradan itibaren “Listeler” olarak geçmektedir) gizlidir ve Şirketin özel malıdır. BAYİ, Şirketin listeleri elde etmek, derlemek, yapılandırmak ve hâlihazırdaki şekliyle muhafaza etmek için hatırı sayılır ölçüde zaman, çaba ve parasal kaynak harcamış olduğunu ve Şirketin bu değerli varlığı korumak için kanuni hakka ve bu varlık üzerinde kanuni menfaate sahip olduğunu kabul etmektedir.

 

 

 

5.2 Listeler mevcut ve gelecekteki şekilleriyle, Şirketin ticari bakımdan yararlı özel varlıklarını ve ticari sırlarını oluşturmaktadır.

 

 

 

5.3 Bu listeler, sadece Şirketin faaliyetiyle ilgili olarak BAYİ Organizasyonunu’ nun eğitilmesi, desteklenmesi ve bu organizasyona hizmet verilmesini kolaylaştırmak amacıyla sınırlı olacak şekilde, BAYİ ’ nin münhasır kullanımına sunulmaktadır.

 

 

 

5.4 BAYİ listeleri gizli tutmayı ve listeleri işbu Sözleşmede açıklanan münhasır amaçlarla kullanmayı kabul etmektedirler.

 

 

 

5.5 Bu listelerin daima Şirketin münhasır malı olarak kalacağı BAYİler tarafından kabul edilmiştir; ve BAYİler:

 

 

 

5.5.1 Bir listeyi veya onun herhangi bir bölümünü gizli tutmayı ve mevcut BAYİler, rakipler ve halkın geneli dahil olmak fakat onlarla sınırlı olmamak üzere bir üçüncü şahsa veya kuruluşa açıklamamayı; 5.5.2 Listelerin işbu Sözleşmede izin verilen amaçlar dışında kullanılmasının veya açıklanmasının veya bir üçüncü şahsın veya kuruluşun menfaati doğrultusunda kullanılmasının veya açıklanmasının suistimal, güveni kötüye kullanma teşkil edeceğini ve bunun Şirkete telafisi olanaksız zarar vereceğini; 5.5.3 İşbu maddenin ihlal edildiği bir durumda BAYİ’ nin ilgili ulusal veya yerel kanunlara göre bu kullanımı yasaklayan uygun hukuki çare olarak ihtiyati tedbire başvurulmasını kabul edeceğini ve önceden BAYİ’ ye verilen bütün listeleri Şirketin talebi üzerine derhal geri alıp Şirkete iade edeceğini ve;

 

 

 

5.5.4 İşbu maddede geçen yükümlülüklerin BAYİ başvurusunun, işbu Sözleşmenin ve Şirket ve BAYİ arasındaki başka bir Sözleşmenin feshedilmesinden sonra geçerliliğini koruyacağını kabul etmektedirler. Şirket listelerin içerdiği, yukarıda belirtilen özel ve ticari sır mahiyetindeki bilgiler üzerindeki haklarını korumak amacıyla ilgili ulusal ve veya yerel kanunlar çerçevesinde uygun tüm hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Mevcut bir hukuki yola başvurulmaması söz konusu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez.

 

 

 

5.6 Listeleri haksız olarak açıklayan, listelerin haksız yere ele geçirilmelerinde başkalarına yardımcı olan veya işbu maddeyi herhangi bir şekilde ihlal eden bir BAYİ , Şirketin işbu madde hükümlerini uygulatmak amacıyla açması gereken bir davada harcayacağı mahkeme giderlerini ve avukat ücretlerini (temyiz masrafları dahil) ödemeyi kabul etmektedir.

 

 

 

5.7 BAYİ, bu listelerin gizliliğini korumak bakımından, listelerin BAYİ ’ ye sisteme erişim hakkı verilmesinden dolayı başka bir ‘Ağ Üzerinden Pazarlama veya Doğrudan Satış Şirketi tarafından kullanılması durumunda bunun işbu maddenin ihlali olduğunu kabul etmektedir.

 

 

 

5.8 Şirketin; üyelerin isimlerini, fotoğraflarını, kişisel öykülerini reklam ya da promosyon materyallerinde kullanması karşılığında herhangi bir maddi ve manevi talepte bulunulamaz.

 

 

 

MADDE 6: SİPARİŞİN VERİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

 

 

 

6.1. Aksi belirtilmedikçe, Şirket, tüm BAYİ başvurularının, sipariş formlarının ve diğer formların internet üzerinden gönderilmesini istemektedir. İnternet erişiminin kolaylıkla elde edilemediği durumlar ile karşılaşılabileceğinden, bayi sipariş belgeleri, satın alma ve tüm formları doğrudan Şirketin genel merkezine fakslama izni verilebilir.

 

 

 

6.2 Şirket herhangi bir BAYİ’ nin yeniden satmak amacıyla veya kişisel kullanım için, gerçek ihtiyacından fazla “stok yığmasını” hoş görmemektedir.

 

 

 

6.3 Stok yığmanın engellenmesi bakımından BAYİ aşağıdaki stok kurallarını kabul etmektedir:

 

 

 

6.3.1 Bir BAYİ önceden sipariş verdiği bir ürün stokunun en az p’i (yüzde yetmiş) satılmadıkça (Müşteri cayma bildirim formu doldurulmalı)veya tüketilmedikçe o ürünü stok olarak sipariş etmeyecektir.

 

 

 

6.3.2 Kanunlara göre gerekli olmadıkça, Şirket, p (yüzde yetmiş) kuralı çerçevesinde satıldığı önceden onaylanan herhangi bir ürünle ilgili bir geri ödeme yapmayacaktır.

 

 

 

6.3.3 BAYİ olmak için karşılanması gereken stok düzeyi gereklilikleri yoktur.

 

 

 

6.3.4 p (Yüzde Yetmiş) kuralı Şirketin ücret planı yüksek düzeyde ürün stoku bulundurmaya dayalı değildir, kişisel ve grup halinde gerçekleştirilen satış hacmine dayalıdır. Her sipariş verilirken, BAYİ , yeniden sipariş vermeden önce, o ürünün önceki stokunun en az p’ini (yüzde yetmiş) satmış veya tüketmiş olmalıdır ve Şirket veya herhangi bir düzenleyici kuruluş talep ettiği takdirde bunu belgelendirebilmelidir. BAYİ bu kurala uymak zorundadır ve bu kuralı dikkate almadığı takdirde tek başına sorumlu olacaktır.

 

 

 

6.3.5 Bir BAYİ nin Türkiye için 1 seferde alabileceği max.ürün miktarı 5.000 Tl dir.Şirket belirli dönemlerde BAYİ lerin verebilecekleri sipariş miktarında kısıtlama getirebilir.

 

 

 

6.4 Geçerli Ödeme Yöntemleri: Ödeme tüm online/offline siparişler için kredi kartıyla, bankamatik kartıyla veya banka havalesiyle yapılabilir. BAYİ hiçbir şekilde kendi dışında bir üçüncü şahsın kredi kartını kullanarak alışveriş yapamaz. Bu tespit edildiği takdirde Şirket BAYİ lik feshini başlatabilir.

 

 

 

6.5 BAYİ teslimat anında hazır olmaktan sorumludur. Ürün veya hizmet , BAYİ’ nin ürün veya hizmet teslim edildiği anda hazır olmaması nedeniyle ya da BAYİ ’ nin geçerli bir teslimat adresi vermemesi nedeniyle Şirkete iade edildiği takdirde o siparişi geri göndertmek için BAYİ ’ den geri gönderme ücreti alınacaktır.

 

 

 

6.6 BAYİ onaylanmamış bir piyasada iş yapmayacağını kabul etmektedir ve ürünleri Şirketin resmen faaliyete geçmediği bir ülkeye göndermeyeceğini veya ithal etmeyeceğini kabul etmektedir. Yukarıdaki cümle saklı kalmak üzere hiçbir BAYİ ürünleri Türkiye’den başka bir ülkeye ihraç etmeyecektir veya ürünleri Türkiye’den başka bir ülkeye ihraç eden başka kişilere ürün satmayacaktır. Şirket, kendisinin resmen faaliyete geçmediği herhangi bir ülkeye, yargı çevresine veya bölgeye ürün göndermeyi reddetme hakkını saklı tutar.

 

 

 

6.7 Şirket, siparişin teslim alındığını teyit etmek üzere BAYİ’ den teslim emrini imzalamasını isteyebilir. Herhangi bir BAYİ bu prosedürün iptalini talep edebilir. Ancak Şirket, alıcının imza şartından feragat etmesi durumunda, eksik bir siparişten ötürü sorumluluk kabul etmeyecektir. BAYİ kolinin içeriğini kontrol etmek ve teslimat emrini imzalamadan önce, bu içeriğin verdiği siparişe göre doğru olduğunu onaylamak zorundadır. Teslimat emrinin imzalanmış olması; teslimat emrinin içeriğinin kabul edildiği ve teslimat emrinde yer alan ürünle ilgili Şirketi her türlü sorumluluktan beri kıldığını kabul edecektir. 6.8 Eksik Siparişler: Bir siparişin eksiksiz olduğunu doğrulamak BAYİ ’ nin sorumluluğu altındadır. Bu bilginin raporlanmaması eksik ürünü alma hakkının yitirilmesiyle sonuçlanabilir. Herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde BAYİ kargoyu kabul etmemelidir. Kargoyu kabul etmiş olması ürünle ilgili Şirketi her türlü sorumluluktan beri kıldığını kabul etmektir.

 

 

 

6.9 Hasar Görmüş Siparişler: BAYİ tüm siparişlerin durumunu kontrol etmekten sorumludur. Bir sipariş teslim edildiği anda hasar görmüş ise BAYİ kargoyu kabul etmemelidir. Kargoyu kabul etmiş olması ürünle ilgili Şirketi her türlü sorumluluktan beri kıldığını kabul etmektir.

 

 

 

6.10 Gönderilen Siparişlerin Takibi: Bir BAYİnin siparişi beklenen teslimat süresi içerisinde almaması durumunda siparişin takibinin yapılması talebiyle şirketi bilgilendirmelidir.

 

 

 

6.11. İnternet’ten verilen siparişler ve yapılan kayıtlarda, kredi kartı ve bankamatik kartı kesintilerinin yanı sıra diğer yöntemlerle yapılan ödemeler ürünlerin sevki sırasında değil siparişler verildiği anda yapılır., 6.12 BAYİ Şirkete ürün siparişi verirken doğru posta adresini, doğru telefonunu ve doğru adresini vermekten sorumludur. Şirket ürünü verilen adrese gönderecektir. Şirket ürünü yanlışlıkla BAYİ’ nin vermediği bir adrese gönderirse ürünün doğru adrese gönderilmesi için ödenen kargo ücreti tekrar BAYİ’ den alınmaz. Ancak BAYİ yanlış adres vermiş ise ve Şirket ürünü bu adrese göndermiş ise, BAYİ , siparişin doğru adrese gönderilmesi için gereken tüm taşıma masraflarını ve ücretlerini ödemeye mecburdur.

 

 

 

MADDE 7: ÜRÜN DEĞİŞİM POLİTİKASI

 

 

 

7.1 Ürün İadesi: Şirket tarafından belirli bir ülke veya bölge için aksi belirtilmedikçe, yeni bir BAYİ ilk yaptığı ürün alımını aşağıda açıklanmış olan iade politikasına uygun olarak iade edebilir. BAYİ , siparişin teslim edilmesini izleyen 14 (ondört) gün içinde, yalnızca açılmamış ve hasar görmemiş, yeniden satılabilir durumda olan ürünleri; BAYİ ’ nin net orijinal maliyetinin 0’ünden (yüzde yüz) uygun kesintiler (primler, vergiler veya BAYİ ’ ye ödenen komisyonlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve varsa yasal alacaklar çıkarıldıktan sonra kalan miktarı geri almak üzere iade edebilir. Söz konusu malların bedelleri 14 gün içerisinde ödeme yapılan banka hesabına aktarılır. Bir BAYİ’ nin ilk siparişinin 0’ü (yüzde yüz) için para iadesi talebinde bulunması halinde Şirket o kişinin BAYİliği’ ni feshetme hakkına sahiptir.

 

 

 

7.2 Şirket ürünlerin mevsimsel olduğunu, üretimlerinin durdurulduğunu veya özel promosyon ürünleri olduğunu ve geri alım yükümlülüğüne tabi olmadığını satın alımdan önce BAYİ’ ye açıkça belirttiği takdirde para iadesi yapılmayacaktır.

 

 

 

7.3 Ürün iadeleri ve şartları, üyelik iptali, cayma hakkı ve şartları ve para iadeleri ile ilgili mevzuat satış sözleşmesinde (ön bilgi formunda) açıkça belirtilmiş olup satış sözleşmesi (ön bilgi formu) bu sözleşmenin tamamlayıcı bir parçasıdır.

 

 

 

7.4 Yeni ürün ile değişim: Eksik veya hasarlı ürünü iade etmek ve yeni ürün almak isteyen tüm BAYİler aşağıdaki prosedüre uymak zorundadır:

 

 

 

7.4.1 Kendisine eksik veya hasarlı ürün gönderilen BAYİ ’ ye para iadesi yapılmaz, ancak eş nitelikte yeni ürün ile değişim yapılabilir.